ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Ο ιστότοπος www.reoc.gr είναι η ηλεκτρονική σελίδα για την έκθεση και επικοινωνία των δραστηριοτήτων μέσω του Διαδικτύου, της λέσχης φίλων Royal Enfield Owners Club.

Οι κάτωθι όροι οι οποίοι και θα εφαρμόζονται για τη χρήση του ιστότοπου με την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα του www.reoc.gr θεωρούνται ότι έχουν γίνει αποδεκτοί από τους χρήστες και συνεπάγονται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση με αυτούς, για αυτό παρακαλείσθε όπως ενημερωθείτε για το περιεχόμενό τους και στην περίπτωση διαφωνίας σας με αυτούς απέχετε από την επίσκεψη και χρήση του παρόντος ιστότοπου.

Σε περίπτωση διαφωνίας σας με οποιονδήποτε από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, οφείλετε να μην προβείτε σε καμία ενέργεια, η χρήση οποιασδήποτε Υπηρεσίας του bsbfashion, συμπεριλαμβανομένης και της απλής περιήγησής σας στον Ηλεκτρονικό μας ιστότοπο

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία σε σχέση με τους Όρους ή σε περίπτωση διαφωνίας σας ή επιφύλαξή σας για μέρος ή το σύνολο των παρόντων όρων μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας την φόρμα επικοινωνίας. ή να αποστέλλετε σχετικό e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@reoc.gr πριν την πλοήγησή σας ή την πραγματοποίηση της συναλλαγής, άλλως η αποδοχή όλων των όρων από εσάς είναι ανεπιφύλακτη.

Το δικαίωμα τροποποίησης ,αναβάθμισης ή ακόμη και αναστολής λειτουργίας κατάργησης του παρόντος ιστοτόπου ανήκει αποκλειστικά στην επιχείρησή μας η οποία δύναται οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών ,επισκεπτών και πελατών να προβαίνει σε οποιαδήποτε από της παραπάνω ενέργειες.

Με την υποβολή παραγγελίας μέσω της ιστοσελίδας, εγγυάστε ότι έχετε τη νόμιμη ηλικία (άνω των 18 ετών) προκειμένου να δεσμευτείτε από τους παρόντες όρους και ότι έχετε δικαιοπρακτική ικανότητα να συνάπτετε δεσμευτικές συμβάσεις.

Ασφάλεια

Η Επιχείρησή μας χρησιμοποιεί τεχνολογία SSL (Secure Socket Layer). Η τεχνολογία SSL στηρίζεται σε ένα κωδικό κλειδί για κρυπτογράφηση των δεδομένων πριν αποσταλούν μέσω της (SSL) σύνδεσης. Ο έλεγχος ασφαλείας μεταξύ των δεδομένων και του Server γίνεται με βάση το μοναδικό κωδικό κλειδί διασφαλίζοντας στο ακέραιο την επικοινωνία.

Η πρόσβαση στα συστήματα της επιχείρησή μας (servers) ελέγχεται από firewall, το οποίο επιτρέπει τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών από τους πελάτες/ χρήστες απαγορεύοντας, παράλληλα, την πρόσβαση σε συστήματα και βάσεις δεδομένων με απόρρητα στοιχεία και πληροφορίες του ιστοτόπου.

Διαφημίσεις

Ο ιστότοπος μας έχει το δικαίωμα να διαφημίζετε σε ιστοτόπους που επιλέγει σε συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες. Κατά την προβολή αυτών των διαφημίσεων χρησιμοποιούνται cookies αλλά δεν χρησιμοποιούνται δεδομένα που αναγνωρίζουν τους Χρήστες προσωπικά.

Ο ιστότοπος μας έχει το δικαίωμα να παρουσιάζει διαφημίσεις τρίτων μέσα από τον Δικτυακό Τόπο. Οι διαφημίσεις μπορούν να περιέχουν εξωτερικούς συνδέσμους σε ιστοσελίδες τρίτων. Όλες οι διαφημίσεις ελέγχονται ώστε να είναι κατάλληλες για την κοινότητά μας και να σέβονται τα δικαιώματα τρίτων, είτε φυσικών είτε νομικών προσώπων. Ωστόσο καμία διαφήμιση δεν μπορεί να υπονοεί ότι έχει την υποστήριξη, έγκριση ή ότι γίνεται σε συνεργασία με τον ιστότοπος μας.

Social Media 

Οι Χρήστες και τα Μέλη δύνανται να ακολουθούν την λέσχη φίλων μας στο Facebook, Youtube για να ενημερώνονται για τα προϊόντα, τις νέες κυκλοφορίες και άλλα νέα της Επιχείρησης.

Ιστοσελίδες και Σύνδεσμοι Τρίτων Μερών

Οι σύνδεσμοι (links) που περιλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, οδηγούν σε σελίδες του καταστήματος ή σε κάποιες περιπτώσεις οδηγούν το χρήστη να μεταβεί από αυτό (ηλεκτρονικό κατάστημα) σε ιστοσελίδες τρίτων παρόχων, επιχειρήσεων κ.λ.π. Ο ιστότοπος μας δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων αυτών και των τυχόν μεταδόσεων στις οποίες προβαίνουν. Οι σύνδεσμοι βρίσκονται στην ιστοσελίδα μας για διευκόλυνση της χρήσης της. Σε καμία περίπτωση δεν εγκρίνουμε το περιεχόμενο των σελίδων στις οποίες οδηγούν. Αντίστοιχα εάν υπάρχουν σύνδεσμοι σε άλλες ιστοσελίδες που οδηγούν στο eshop μας δεν φέρουμε ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

Ευθύνη Χρήστη

Ο χρήστης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του ηλεκτρονικού καταστήματος όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Υποχρεούται να απέχει από κάθε παράνομη πράξη και καταχρηστική συμπεριφορά καθώς από την υιοθέτηση παράνομων πρακτικών και πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού.

Ο χρήστης απαγορεύεται να αποστέλλει ή εκπέμπει μέσω της ιστοσελίδας μας παράνομο υλικό. Ως τέτοιο θεωρείται το υλικό εκείνο που παραβιάζει δικαιώματα τρίτων.

Περιορισμός ευθύνης

Ο ιστότοπος δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ιστοτόπου ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Περιορισμένη άδεια

Ο ιστότοπός μας, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, σας χορηγεί ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και παρουσίασης αυτής της ιστοσελίδας και των περιεχομένων στοιχείων της και υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς: (1) πρέπει να διατηρείτε σε όλα τα αντίγραφα της ιστοσελίδας και των στοιχείων της, όλες τις επισημειώσεις που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και (2) δεν μπορείτε να τροποποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της με κανένα τρόπο ή να αναπαράγετε ή να παρουσιάσετε δημοσίως, ή να διανείμετε ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, εκτός εάν άλλως επιτρέπεται με το παρόν. Αυτή η άδεια δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου στην ιστοσελίδα και στα στοιχεία της.

Πνευματική ιδιοκτησία

Όλα τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας www.reoc.gr (συμπεριλαμβανομένων κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών και λογισμικού) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της λέσχης φίλων και προστατεύονται από την ελληνική και διεθνή νομοθεσία. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή και αναμετάδοση του υλικού, χωρίς έγγραφη άδεια της λέσχης φίλων.

Προσωπικά δεδομένα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τον ιστότοπο μας σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) 2016/679 (ΕΕ) μεταβείτε στην Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε πληροφορία αφορά τις υπηρεσίες, τα προϊόντα μας ή τους παρόντες όρους χρήσης παρακαλώ επικοινωνήστε με την λέσχη φίλων Royal Enfield Owners Club με ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@reoc.gr ή μέσω του πεδίου «Επικοινωνίας» στην ιστοσελίδα.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι συμβάσεις μέσω του ιστότοπού μας διέπονται από το Ευρωπαϊκό και το Ελληνικό Δίκαιο, ιδίως από τα νομοθετήματα που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις πωλήσεις από απόσταση και την προστασία των καταναλωτών. Εάν ο χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα από χώρα του εξωτερικού οφείλει να συμμορφώνεται με τη νομοθεσία της χώρας του.

Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει και η οποία πηγάζει από τη συμβατική σχέση μεταξύ της Επιχείρησης και του χρήστη – πελάτη, αρμόδια για την επίλυσή της είναι τα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια της Αθήνας. Για την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς, ο Πελάτης μπορεί να απευθύνεται στους αρμόδιους φορείς εξωδικαστικής διευθέτησης καταναλωτικών διαφορών.

Τροποποίηση των Όρων Χρήσης

Ο ιστότοπος μας δύναται να τροποποιήσει χωρίς προειδοποίηση τους Όρους Χρήσης της Ιστοσελίδας. Σας προτρέπουμε να προβαίνετε σε ανάγνωση αυτών κατά τακτά χρονικά διαστήματα προκειμένου να είστε ενημερωμένοι.