ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

O Διαδικτυακός Τόπος https://reoc.gr εφεξής η «Ιστοσελίδα», τελεί υπό τη διαχείριση της λέσχης φίλων Royal Enfield Owners Club, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, εφεξής «REOC» και τυγχάνει ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε από εσάς κατά την επίσκεψή σας στον Διαδικτυακό μας τόπο, ήτοι όλων των πληροφοριών οι οποίες σας ταυτοποιούν ως πρόσωπα ή μπορούν να σας ταυτοποιήσουν άμεσα ή έμμεσα. Η «REOC» αντιμετωπίζει με ιδιαίτερη σοβαρότητα την προστασία του απορρήτου και των προσωπικών δεδομένων σας και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διαφυλάξει την ασφάλεια και την τήρηση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που αφορούν τους επισκέπτες/χρήστες της Ιστοσελίδας του. Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων της Ιστοσελίδας μας, προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγονται από εσάς, όταν την επισκέπτεστε και όταν κάνετε χρήση των διαδικτυακών υπηρεσιών της, τις πληροφορίες που αναρτώνται σε αυτήν, τη χρήση αυτών καθώς και τα δικαιώματά σας.

Η παρούσα Πολιτική υπέχει θέση ενημέρωσης των υποκειμένων των δεδομένων σύμφωνα με τα άρθρα 13-14 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ 679/2016. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Πολιτική και εν γένει με τον τρόπο που η «REOC» συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση «Προσωπικά Δεδομένα» είναι κάθε πληροφορία μέσω της οποίας είναι ταυτοποιήσιμο ή μπορεί να ταυτοποιηθεί ένα φυσικό πρόσωπο.
«Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων» είναι κάθε ενέργεια που γίνεται με χρήση των προσωπικών δεδομένων όπως η συλλογή, αποθήκευση, χρήση αυτών, γνωστοποίηση σε τρίτους συνεργάτες, που αναλαμβάνουν τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων στο όνομα και για λογαριασμό της «REOC» για την επίτευξη συγκεκριμένου κάθε φορά σκοπού.

Τα Δεδομένα που επεξεργαζόμαστε
Όταν αλληλεπιδράτε με τον Ιστότοπο και χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες και λειτουργίες που παρέχει, παρέχετε τα συνήθη προσωπικά, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων του προγράμματος περιήγησης ή των αιτημάτων χρήσης των υπηρεσιών που προσφέρονται, καθώς και δεδομένα που συλλέγονται από cookies όπως καθορίζονται στην Πολιτική για τα Cookies. Σε περίπτωση ύπαρξης μεταξύ μας σύμβασης, επεξεργαζόμαστε προσωπικά σας στοιχεία που μας έχουν παρασχεθεί στο πλαίσιο της σύμβασης αυτής, όπως ονοματεπώνυμο, τηλέφωνα επικοινωνίας, Α.Φ.Μ., διεύθυνση κατοικίας κλπ. Ακόμα για προωθητικούς της επιχείρησης μας σκοπούς, επεξεργαζόμαστε και αναρτούμε φωτογραφικό υλικό και βίντεο που έχει ληφθεί στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του γραφείου REOC.

Σκοποί και τρόποι επεξεργασίας των δεδομένων
Τα δεδομένα που μας παρέχετε υποβάλλονται σε επεξεργασία για έναν κύριο σκοπό, την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών ή την εξέταση των αναφορών/αιτήσεων σας στον Ιστότοπο. Η νόμιμη βάση της επεξεργασίας αυτής για τον συγκεκριμένο σκοπό είναι η εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον και η συγκατάθεσή σας.
Όσον αφορά στη λήψη διαφημιστικού ενημερωτικού υλικού (άμεσο μάρκετινγκ) από το «REOC» ως σκοπό επεξεργασίας των δεδομένων σας, αυτή είναι δυνατή μόνο με την ειδική προς τούτο συγκατάθεσή σας ως νόμιμη βάση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού GDPR.
Τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία σε έντυπα ή αυτοματοποιημένα μέσα, εξασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας, εμπιστευτικότητας και νομιμότητας, καθώς η «REOC» χρησιμοποιεί προηγμένες τεχνολογίες και διαδικασίες ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη.
Ο χρόνος αποθήκευσης των δεδομένων περιορίζεται στον απολύτως αναγκαίο για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν. Σε κάθε περίπτωση, το κριτήριο που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της περιόδου αυτής βασίζεται στην τήρηση των προθεσμιών που ορίζει ο νόμος και στις αρχές της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, του περιορισμού της αποθήκευσης και της ορθολογικής διαχείρισης των αρχείων.

Άτομα που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα
Τα προσωπικά δεδομένα, που υποβάλλονται σε επεξεργασία, είναι προσβάσιμα από το προσωπικό του Υπευθύνου επεξεργασίας και πιο συγκεκριμένα από το διοικητικό προσωπικό, το τεχνικό προσωπικό και τους εξωτερικούς συνεργάτες της εταιρείας. Τα ανωτέρω πρόσωπα είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα στο πλαίσιο της εκτέλεσης των καθηκόντων τους.
Ανάλογα με το σκοπό επεξεργασίας τους, τα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί να κοινοποιηθούν σε δημόσιους φορείς. Οι αναφερόμενοι παραλήπτες λαμβάνουν μόνο τα απαραίτητα για τις αντίστοιχες λειτουργίες τους δεδομένα και αναλαμβάνουν την επεξεργασία τους μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς.

Τα δικαιώματά σας
Ως υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα που σας παρέχει ο Κανονισμός GDPR στα άρθρα 15 έως 22. Πιο συγκεκριμένα, έχετε το δικαίωμα να λάβετε γνώση της υφιστάμενης ή όχι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων και των ατόμων που έχουν πρόσβαση σε αυτά, το δικαίωμα ιδίας πρόσβασης σε αυτά, όπως επίσης και της λήψης αντιγράφου αυτών. Επιπλέον, μπορείτε να ζητήσετε τη διόρθωσή τους, τη διαγραφή ή και τον περιορισμό της επεξεργασίας τους, ενώ παράλληλα πρέπει να σας γνωστοποιείται οποιαδήποτε από τις παραπάνω ενέργειες από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας. Επίσης, στις περιπτώσεις που προβλέπονται στον κανονισμό GDPR, έχετε το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, της εξαίρεσής σας από την αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, και περιορισμού δραστηριοτήτων άμεσης επικοινωνίας και μάρκετινγκ από την Εταιρία. Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για μελλοντικές επεξεργασίες, να διατυπώσετε παρατηρήσεις σε συγκεκριμένα θέματα που αφορούν διαδικασίες επεξεργασίας που θεωρείτε εσφαλμένες ή αδικαιολόγητες στο πλαίσιο της υφιστάμενης σχέσης σας με την «REOC» ή να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο επεξεργασίας και τον Υπεύθυνο προστασίας δεδομένων στις προαναφερθείσες ηλεκτρονικές διευθύνσεις, προκειμένου να υποβάλετε οποιοδήποτε αίτημα και να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα νόμιμα δικαιώματά σας αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας.

Χρήση και περίοδος διατήρησης δεδομένων
Η «REOC» χρησιμοποιεί τα δεδομένα των υποκειμένων αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του. Σε κάθε περίπτωση η χρήση των δεδομένων περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στο σκοπό για τον οποίο έχουν συλλεχθεί. Η «REOC» μπορεί να κάνει χρήση των δεδομένων σας για την ενημέρωσή σας για ενημερώσεις, για νέες υπηρεσίες και κάθε τι άλλο που σχετίζεται με την λειτουργία και οργάνωσή της.
Ο χρόνος διατήρησης των δεδομένων καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη τον σκοπό για τον οποίο έχουν συλλεγεί και την ισχύουσα νομοθεσία. Η «REOC» δεν διατηρεί δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από αυτό που απαιτείται είτε βάσει της συναλλακτικής σχέσης, που συνδέει το υποκείμενο των δεδομένων με τη «REOC», είτε βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

Αλλαγές στην παρούσα πολιτική
Η «REOC» διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της παρούσας Πολιτικής, πάντα σε συμφωνία με τους εφαρμοστέους κανόνες δικαίου περί προστασίας απορρήτου και προσωπικών δεδομένων. Οι επισκέπτες της Ιστοσελίδας μας θα πρέπει να διαβάζουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα την παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων για να ενημερώνονται σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή, που πραγματοποιείται, ενώ η «REOC» δεσμεύεται να προβαίνει στις απαραίτητες ενημερώσεις των επισκεπτών και χρηστών του με κάθε πρόσφορο μέσο, σε συμμόρφωση με τις προϋποθέσεις που θέτει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ 679/2016.